Hållbarhetsanalys breddar perspektivet

Vi har i över tio år arbetat med miljöfrågor och har sedan 2009 beviljat miljömärkning för gemensam upphandling som uppfyller miljökraven. I slutet 2019 införde vi mer omfattande hållbarhetsanalys som inbegriper samtliga tre dimensioner av hållbarhet, nämligen den ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För oss var det en viktig milstolpe på vägen mot upphandling med större samhällseffekt.

Hållbarhetsanalysen fokuserar på varje detalj av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den är ett verktyg som påminner upphandlarna om de frågor som bör beaktas och vars kriterier kan läggas in i anbudsförfrågan som absoluta krav, jämförelsegrunder eller kontraktsvillkor.

Mot målet

På miljöområdet är det viktigt att identifiera de negativa effekterna av en vara eller tjänst och fastställa ett positivt mål för den. Upphandlaren ska också fundera på åtgärder med vilka de negativa effekterna kan lindras och det positiva målet kan nås. Att fylla i formuläret kräver att man satt sig in i frågan och sållat fram det som är väsentligt. Dessutom ska man återkomma till frågan under kontraktsperioden och med hjälp av lämpliga mätare bedöma om det önskade utfallet har nåtts.

”Hållbarhetsanalys är för oss en viktig milstolpe på vägen mot upphandling med större samhällseffekt.”

Social hållbarhet är också ett viktigt element i vår nya hållbarhetsanalys. För några år sedan samarbetade vi med Finnwatch i ett projekt där vi studerade risker förknippade med social hållbarhet i leverantörskedjor inom IKT-sektorn. Projektet inspirerade oss att integrera flera dimensioner av social hållbarhet i vår verktygslåda. Code of Conduct för kontraktsleverantörer, som ursprungligen togs fram för upphandling av IKT, ingår numera ofta i kontrakt som vi anser innehålla en hög risk med avseende på social hållbarhet. Det är också viktigt med uppföljning under kontraktsperioden, även om den kan vara svår att genomföra.

Vi har också tänkt mer aktivt på sysselsättningsaspekten i kontexten av offentlig upphandling. Det är en ny fråga för oss och vi vill gärna lära oss mer genom att lyssna på våra kommunala kunder som redan har erfarenheter på detta område. Vi tar också hänsyn till fysisk och kommunikativ tillgänglighet vid upphandling av sådana varugrupper där frågan är relevant. Detsamma gäller principerna för rättvis handel.

Fyra märken för hållbarhet

Inom ekonomisk hållbarhet har vi gedigen erfarenhet och välfungerande processer som vi byggt upp under åren. Vi har infört automatiserad övervakning av våra kontraktsleverantörer under kontraktsperioden gällande vissa indikatorer i kontrakten. Inom en del av gemensamma upphandlingskontrakt utför vi dessutom kontroller enligt bestämmelserna i lagen om beställarens ansvar.

Vi har också tagit innovationsaspekten med i hållbarhetsanalysen, eftersom offentlig upphandling numera ofta ska främja innovation. Enligt regeringsprogrammet bör andelen innovationsrelaterade upphandlingar vara tio procent av de offentliga upphandlingarna. Innovationsrelaterad upphandling kan vara upphandling som bidrar till offentliga servicens produktivitet, kvalitet, hållbarhet eller effekt. Vi främjar och följer upp även denna dimension och upphandlingen kan tilldelas märkning för innovativ upphandling.

Det som tidigare var Hansels miljömärkning är med andra ord i dag följande fyra märkningar som kan tilldelas gemensam upphandling:

  • miljömärkning
  • märkning för social hållbarhet
  • märkning för ekonomisk hållbarhet
  • märkning för innovativ upphandling.