Upphandling spelar en roll

Upphandlande enheter kan ha mycket olika målsättningar då de konkurrensutsätter varor och tjänster. Orsaken till konkurrensutsättning kan vara att det tidigare kontraktet har gått ut, men lika väl kan det vara fråga om att organisationen vill upphandla nya och innovativa varor eller tjänster i stället för föråldrade. Tydlig målsättning, exempelvis om man vill nå maximal besparing eller få bästa kvalitet, inverkar på formuleringen av anbudsvillkoren och jämförelsekriterierna.

Målsättningen anger underlaget och mätarna för de effekter som man vill nå genom upphandlingen. Upphandlingen kan ses som lyckad även om priset stiger något, om man enligt målsättningen vill halvera ledtiden, förbättra slitageresistensen eller övergå till energisnåla produkter.

Fokus på resultaten

Hur lyckad eller verkningsfull upphandlingen slutligen var klarnar ofta först under kontraktsperioden. Effekten räknas också i andra enheter än euro. Att mäta det mervärde som genereras genom konkurrensutsättning är en krävande process.

”Målsättning anger underlaget och mätarna för effekten.”

Hansel lanserade i slutet av 2019 ett projekt för att samla in information om effekterna av kundspecifik konkurrensutsättning. För varje påbörjat projekt fastställs mätbara effektmål.

Faktorer som mäts är

  1. projektets hållbarhet
  2. innovation
  3. kostnadsbesparingar
  4. den konkurrensutsatta varans eller tjänstens kvalitet
  5. kompetensökning.

I slutet av konkurrensutsättningen bedöms dess effekt mot de uppställda kvantitativa och kvalitativa målen.

De första resultaten från effektmätningarna och utfallet för kundspecifika projekt fås under 2020.