GRI-index

Hansels hållbarhetsrapport är upprättad i enlighet med GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Standarderna anges enligt versionen från 2016.

 

Organisationsprofil
GRI-referens GRI-upplysning Hänvisning Hansels väsentlighetstema/Reservation
102-1 Organisationens namn Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-2 Viktigaste verksamhet, varumärken, produkter och tjänster Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-3 Huvudkontorets lokalisering Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-4 Lokalisering av verksamheten Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-5 Ägarstruktur och bolagsform Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-6 Marknadsnärvaro Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
Jakten på samhällseffekter ställer upphandlarna på prov
102-7 Organisationens storlek Nya experter på Hansel efter företagsarrangemang
Nyckeltal och ekonomisk ställning
102-8 Information om personalstyrka Nya experter på Hansel efter företagsarrangemang Ej tillämpligt nyckeltal (punkt a och c): Könsfördelningen anges för hela personalstyrkan som är relativt liten. En närmare specificering är inte ändamålsenlig.
102-9 Leverantörskedja Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
102-10 Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja Verkställande direktören har ordet
Styrning av hållbarhetsarbetet
102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Hållbarhetsanalys breddar perspektivet
Miljömärken 2019
Ej tillämpligt nyckeltal: Hansels verksamhet har ingen direkt miljöpåverkan, eftersom bolaget inte har någon egen produktion. I hållbarhetsanalysen redovisas indirekta konsekvenser.
102-12 Externa initiativ Verkställande direktören har ordet
Bättre upphandlingseffekt genom samarbete
Keino arbetar för hållbarhet
102-13 Medlemskap i organisationer och intresseorganisationer Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
Strategi
102-14 Kommentar från verkställande direktören Verkställande direktören har ordet
Översikt över händelserna 2019
102-15 Väsentligaste påverkan, risker och möjligheter Risker och riskhantering
Väsentlighetsanalys
Etik och integritet
102-16 Värdegrund och affärsprinciper Vi samordnar offentlig upphandling i Finland
Compliance för säkerhet och trovärdighet
Affärsprinciperna på vår webbplats
Insyn och transparens vid offentlig upphandling
Bekämpning av grå ekonomi
102-17 Mekanismer för råd och kommunikation avseende etik Compliance för säkerhet och trovärdighet Insyn och transparens vid offentlig upphandling
Bekämpning av grå ekonomi
Compliance-funktionen arbetade endast tre månader. Under den tiden anmäldes inga misstänkta fall av oetiskt handlande eller korruption.
Styrning
102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Hansel – offentliga sektorns inköpscentral
Styrning av hållbarhetsarbetet
102-19 Delegering av ansvar för hållbarhet Styrning av hållbarhetsarbetet
102-20 Ledningsansvar och rapporteringsrelationer vad gäller hållbarhetsfrågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-24 Urvalsprocess för styrelse och ledningsgrupp Hansel – offentliga sektorns inköpscentral Ej tillämpligt nyckeltal (punkt b): Hansel har ingen handlingsmodell för personval, utan vi följer statens principer för ägarstyrning.
102-32 Godkänna hållbarhetsredovisningen Styrning av hållbarhetsarbetet
Intressentdialog
102-40 Förteckning över intressentgrupper Intressentgrupp
102-41 Kollektivavtal Förändring hägrar
102-42 Identifiering och urval av intressentgrupper Intressentgrupp
102-43 Metoder för intressentdialog Aktivt samarbete garanterar bästa praxis
Hansel på Finlandsturné
Stöda, engagera och handleda kunder och leverantörer
102-44 Frågor som lyfts fram av intressentgrupperna Verkställande direktören har ordet
Intressentgrupp
Redovisningsprinciper
102-45 Enheter som ingår i koncernbokslutet Ej tillämpligt nyckeltal: Bolagets årsredovisning täcker hela verksamheten. Hansel är inte en koncern.
102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll och avgränsningar Väsentlighetsanalys
102-47 Frågor som identifierats som väsentliga Väsentlighetsanalys
102-48 Förändringar i tidigare rapporterade uppgifter Styrning av hållbarhetsarbetet
102-49 Förändringar i redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet
Väsentlighetsanalys
102-50 Redovisningsperiod Styrning av hållbarhetsarbetet
102-51 Senaste redovisning Styrning av hållbarhetsarbetet
102-52 Redovisningscykel Styrning av hållbarhetsarbetet
102-53 Kontaktperson för frågor Styrning av hållbarhetsarbetet
102-54 Förenlighet med GRI Standards Styrning av hållbarhetsarbetet
102-55 GRI innehållsindex GRI-index
102-56 Externt bestyrkande Oberoende bestyrkanderapport
Styrning
103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar Väsentlighetsanalys
103-2 Förklaring av ledningsmetod och dess komponenter Styrning av hållbarhetsarbetet
Väsentlighetsanalys
103-3 Bedömning av ledningsmetodens effekt Styrning av hållbarhetsarbetet
Väsentlighetsanalys
Ekonomiskt resultat
201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Vi samordnar offentlig upphandling i Finland
Bråda tider för gemensam upphandling
Upphandlingsexperter bistår kunderna
Kommuner visar intresse för att utveckla upphandlingsverksamheten
Bolagets tjänster
Resultaträkning
Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn
Hansel bidrar till en effektivare offentlig ekonomi genom att konkurrensutsätta upphandlingar och bistå kunderna med upphandlingar och upphandlingsledning.
Indirekt ekonomisk påverkan
203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Vi samordnar offentlig upphandling i Finland
Vi stöder en fungerande marknad på många sätt
Effektiv upphandling inom den offentliga sektorn
Fungerande marknad och god konkurrensutsättningssed
Antikorruption
205-2 Utbildning kring antikorruption Compliance för säkerhet och trovärdighet Insyn och transparens vid offentlig upphandling
Bekämpning av grå ekonomi
Uppgift saknas: Träningen/utbildningen gäller hela personalen och pågår hela tiden. Därför inhämtas inga årliga nyckeltal.
Miljömässiga leverantörsutvärderingar
308-1 Andel av leverantörer som granskats avseende miljökrav (%) Miljömärken 2019 Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön
Hansel tilldelar miljömärke till upphandling som uppfyller vissa kriterier. Vi mäter andelen miljömärkta upphandlingar av samtliga upphandlingar.
Hansel 1 Miljöhänsyn vid upphandlingar Hållbarhetsanalys breddar perspektivet
Miljömärken 2019
Upphandling med hänsyn till klimatet och miljön
Hansel genomför upphandlingar där leveranskedjorna kan ändra under kontraktsperioden. Vi följer upp miljöhänsynen i de enskilda upphandlingarna (miljömärke).
Utbildning
404-1 Antal utbildningsdagar Nya experter på Hansel efter företagsarrangemang Välmående och kompetenta medarbetare

Väsentlighetsanalys