Oberoende bestyrkanderapport till ledningen för Hansel Ab

En översättning av den ursprungliga finskspråkiga bestyrkanderapporten

På begäran av ledningen för Hansel Ab (härefter ”Hansel”) har vi utfört ett uppdrag som ger begränsad säkerhet av informationen om hållbar utveckling, som presenteras i Hansels årsredovisning 2019 under sektioner ”Åtgärd 2019”, ”Förnybar upphandling”, ”Upphandling på ett hållbart sätt”, ”Hansel som arbetsplats” samt ”GRI” för rapporteringsperioden 1.1.–31.12.2019 (härefter ”hållbarhetsinformation”).

Ledningens ansvar

Ledningen för Hansel ansvarar för upprättandet av rapporten och för informationen och innefattande påståendena i rapporten samt av framförandet i enlighet med rapportering kriterier, dvs. GRI Sustainability Reporting Standards; för att fastställa Hansels mål gällande framförande och rapportering av hållbar utveckling, inkluderat identifieringen av intressenter och väsentlighetsfrågor; och för upprättandet och upprätthållandet av lämplig prestandahantering och interna kontrollsystem, varav rapporterade prestationsinformationen är härledd ifrån.

Våra skyldigheter

Vår skyldighet är att utföra ett bestyrkandeuppdrag som ger begränsad säkerhet och presentera en oberoende slutsats av den hållbarhetsinformationen som varit föremål för bestyrkandeuppdraget. Vi har utfört vårt uppdrag i enlighet med den internationella bestyrkandestandarden ISAE 3000 (omarbetad), Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information, utfärdad av International Auditing and Assurance Standards Board IAASB. Standarden kräver att vi planerar och upprättar uppdraget för att erhålla begränsad säkerhet om att hållbarhetsinformationen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Vi tillämpar den internationella standarden för kvalitetskontroll International Standard on Quality Control ISQC 1 och upprätthåller sålunda ett omfattande kvalitetskontrollsystem som innefattar dokumenterade principer och tillvägagångssätt angående förenlighet med etiska krav, standarder för yrkesutövningen samt krav i lagar och andra författningar.

Vi fyller kraven för oberoende och andra etiska krav i enlighet med internationella Code of Ethics for Professional Accountants utgiven av International Ethics Standards Board for Accountants IESBA, som baserar sig på de fundamentala principerna om integritet, objektivitet, yrkeskompetens och vederbörlig omsorg, konfidentialitet och yrkesetik.

I uppdraget genomförda åtgärder

Ett uppdrag som ger begränsad säkerhet genomförs genom förfrågningar främst till personer som ansvarar för upprättandet av hållbarhetsinformationen, samt genom att tillämpa analytiska och andra lämpliga metoder för inhämtning av bevis. I vårt uppdrag har vi vidtagit t.ex. följande åtgärder:

  • Intervjuat representanter för Hansels högsta ledningen, och relevant personal som ansvarar för beredningen av materialet som används i hållbarhetsinformationen.
  • Vi har utvärderat i vilken utsträckning hållbarhetsinformationen följer GRI Sustainability Reporting Standards innehållsspecifikationer för rapporteringen och huruvida den är förenlig med de kvalitetsprinciper som gäller rapportering.
  • Vi har bedömt processer, datasystem och praktiska förfaranden för dataadministration för att samla in och konsolidera uppgifterna angående hållbar utveckling, samt granskat interna dokument som hänför sig till dessa.
  • Vi har med hjälp av stickprov från originaldokument och system testat huruvida informationen angetts korrekt och fullständigt.

Procedurerna utförda i ett uppdrag som ger begränsad säkerhet varierar i beskaffenhet och samordning från uppdrag som ger rimlig säkerhet. Således kan oupptäckta oegentligheter, felaktigheter eller åsidosättande av regelverk uppstå. Procedurerna är mindre i omfattning, och nivån av säkerhet uppnådd i uppdrag som ger begränsad säkerhet är följaktligen substantiellt lägre än säkerheten som skulle ha nåtts med att utföra ett uppdrag som ger rimlig säkerhet.

Naturliga begränsningar

Naturliga begränsningar uppkommer i alla bestyrkandeuppdrag på grund av selektiv prövning av informationen som granskas. Således kan svindleri, fel eller motsträvighet uppkomma och förbli obemärkta. Dessutom kan icke-finansiell data vara mer beroende av naturliga begränsningar än finansiell data, med hänsyn till dess natur och metoderna som används för att avgöra, beräkna och estimera dylikt data.

Slutsats

På basen av de procedurer som upprättats och av erhållet bevis, har inget kommit till vår kännedom som skulle ge oss orsak att tro att informationen som varit föremål för detta bestyrkandeuppdrag inte skulle vara framställd på basis av väsentlighet i enlighet med rapporteringskriterierna för GRI Sustainability Reporting Standards.

Helsingfors, den 2 april 2020

KPMG OY AB
Harri Leppiniemi
Partner, CIA, Advisory

Niina Turri
Senior Manager, Advisory