Förhands­förbindelse till ramavtal

På grund av ny lagstiftningspraxis om upphandlingars omfattning måste Hansel 2019 se över förfarandena för anslutning till ramavtal. Marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen har i domar gällande upphandlingsärenden ansett att upphandlingens omfattning ska anges mycket noggrant vid konkurrensutsättning för upphandlingskontrakt och ramavtal.

I domstolsavgöranden har det bland annat krävts att det vid konkurrensutsättning för ramavtal ska namnges de upphandlande enheter som köper genom ramavtalet samt värdet och volymen på de kommande inköpen till och med per produkt och leveransort. Enligt Hansels syn kräver den nationella rättspraxisen att upphandlingens omfattning uppges betydligt mer noggrant än vad som föreskrivs i upphandlingslagen, upphandlingsdirektivet eller EU-domstolens avgöranden med stöd av upphandlingsdirektivet.

Bättre planering av upphandlingen

Hansel införde en ny förbindelseprocess för anmälan av upphandlingens omfattning. De kunder som använder sig av ramavtal ska innan upphandlingen utlyses förbinda sig till ramavtalet och uppge värdet och volymen på de framtida köpen, för att dessa uppgifter ska kunna meddelas i anbudsförfrågan för ramavtalet. Endast de kunder som på förhand har förbundit sig till ramavtalen kan använda sig av dem.

”Endast de kunder som på förhand har förbundit sig till ramavtalen kan använda sig av dem.”

Förhandsförbindelser är problematiska för kunderna speciellt vad gäller att förutse framtida inköp. Hansel hjälper kunderna med att uppskatta upphandlingens värde och volym och tar fram information om bland annat kundernas tidigare inköp, om sådana uppgifter finns. Fördelar med förhandsförbindelse är att inköpen blir mer planerade, leverantörerna är mer intresserade av att delta i ramavtal och eventuellt förmånligare priser till följd av det ökade leverantörsintresset.