Förändringar i lagstiftnings­miljön

Regeringen lämnade en proposition till en reform av lagen om Hansel till riksdagen i oktober 2019. Regeringen föreslår att till Hansels uppgifter ska fogas förvaltning och utveckling av en annonseringskanal för upphandling (Hilma), hantering och behandling av upphandlingsdata samt möjlighet att delta i gemensam upphandling på internationell nivå. Enligt regeringspropositionen ska ämbetsverk och inrättningar som hör till statens budgetekonomi också lämna upphandlings- och konkurrensutsättningsdata till Hansel. Hansels övriga kunder ska enligt propositionen ha rätt att lämna motsvarande uppgifter.

Syftet med lagförslaget var effektivisering av upphandlingen genom analys av upphandlingsdata för att förbättra öppenheten samt stödja möjligheter till ledning genom information. Upphandlingsdata ska huvudsakligen samlas in via elektroniska system för bland annat inköpsfakturor och konkurrensutsättning. Genom att överföra utvecklingen och förvaltningen av annonseringssystemet till Hansel vill man åstadkomma en teknisk förnyelse av det föråldrade systemet, vilket ska göra det enklare att upprätta, följa upp och statistikföra annonser.

Riksdagens ekonomiutskott och grundlagsutskott behandlade regeringspropositionen hösten 2019 och i februari 2020.

”Syftet med lagförslaget var effektivisering av upphandlingen genom analys av upphandlingsdata för att förbättra öppenheten.”

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen trädde i kraft 1 januari 2020. Den innehåller bestämmelser om bland annat ordnande av informationshanteringen i myndighetsverksamhet, informationssäkerhet samt om insamling, förvaring och överföring av informationsmaterial. Vidare innehåller lagen om tillhandhållande av digitala tjänster bestämmelser om kraven på digitala tjänsters tillgänglighet. Bägge lagarna innehåller krav som Hansels myndighetskunder måste beakta vid upphandling.

Även den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden trädde i kraft 1 januari 2020. Den föreskriver om handläggning av ärenden gällande offentlig upphandling i marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Hansel önskar att den nya lagen ska försnabba handläggningen av besvär som gäller offentliga upphandlingar, trots att bestämmelserna inte nämnvärt skiljer sig från den tidigare lagstiftningen.