Vi stöder en fungerande marknad på många sätt

Enligt de mål som ställts i upphandlingslagen bör offentlig upphandling genomföras genom att utnyttja befintliga konkurrensförhållanden.  Målet är att konkurrensen på marknaden bevaras och att man med hjälp av offentlig upphandling kan främja uppkomsten av en attraktivare och effektivare marknad. På grund av gemensamma upphandlingars betydande ekonomiska värde och stora omfattning bör upphandlingens konsekvenser för marknaden beaktas särskilt då upphandlingen bereds.

Hansel genomför konkurrensutsättningen vid gemensam upphandling utifrån omfattande analyser av kundernas behov och leverantörsmarknaden. Det kan innebära till exempel konkurrensutsättning enligt region, produkt- eller tjänstekategori eller kompetens, så att olika stora företag kan delta i konkurrensutsättningen.

Största delen av kontrakten är delade

Ett dynamiskt inköpssystem är ett effektivt verktyg för att genomföra upphandlingar så att små och medelstora företag också kan delta i konkurrensutsättningar inom dynamiska inköpssystem. I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven, och upphandlingarna för kunderna ordnas som minikonkurrensutsättning. Eftersom olika stora leverantörer kan kvalificera sig för systemet, kan också små och medelstora företag och regionala företag bli valda till kontraktsleverantörer.

”Små och medelstora företag och regionala företag kan också bli valda till kontraktsleverantörer.”

Andelen delade upphandlingskontrakt av Hansels gemensamma upphandlingar har ökat och uppgick 2019 till 71 procent (2018: 64 %). Gemensamma upphandlingar delas oftast upp enligt varu- eller servicekategori (39 %).

Andelen gemensamma upphandlingar som verkställdes som dynamiska inköpssystem var 22 procent av upphandlingskontrakten, jämfört med ungefär en procent år 2018. Andelen regionalt delade ramavtal minskade något och var 10 procent (2018: 14 %). Till följd av nya konkurrensutsättningar minskade andelen odelade upphandlingskontrakt till 29 procent 2019 (2018: 36 %).