Vi samordnar offentlig upphandling i Finland

Fusionen av Hansel och KL-Kuntahankinnat bereddes noggrant i nio integrationsgrupper. Varje grupp, som bestod av representanter för vartdera bolaget, fokuserade på en viss tjänst eller stödfunktion. Utifrån gruppernas arbete arbetade bolagens ledningsgrupper och styrelser fram Hansels integrationsstrategi 2019–2023.

 

Mission: Upphandling för produktivitet inom den offentliga förvaltningen; Värderingar: Ansvarsfull expert, effektiv partner; Vision: Vi samordnar offentlig upphandling i Finland

 

De centrala målen för de närmaste åren hänför sig till Hansels gemensamma principer för service till hela den offentliga förvaltningen i Finland samt till att hitta det smartaste sättet att dra nytta av den kombinerade upphandlingskraften. De strategiska riktlinjerna har samlats under följande fem prioriteringar: utmärkt serviceupplevelse, brett serviceurval, förebildlighet, kompetens och trivsel samt hållbarhetskärna.

Utmärkt serviceupplevelse

Hansel har både ett brett serviceurval och en bred kundkrets. För att vi ska kunna tillgodose våra kunders behov och utveckla samarbetet med leverantörerna utnyttjar vi effektivt de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I alla projekt för e-tjänster är det viktigt att vi säkerställer en utmärkt kundupplevelse. Vi siktar på att förnya det digitala upphandlingsekosystemet.

Våra kunder medverkar på många sätt i utvecklingen av tjänsterna genom ett systematiskt och öppet samarbete. För att höja kvaliteten på upphandlingen använder vi och våra kunder oss av Hansels analystjänster som hjälper med upphandlingsledningen.

Brett serviceurval

Gemensam upphandling utgör kärnan i vårt utbud av tjänster. Vi ordnar gemensamma upphandlingar inom sådana varu- och servicesektorer där det finns stor efterfrågan och många kunder har liknande behov. Dessutom gör vi genomtänkta försök på nya sektorer, som vårt nya dynamiska inköpssystem för artificiell intelligens. Vi siktar på att uppnå en betydande ökning i utnyttjandet av kontrakten och stärka kundernas förhandsåtaganden för gemensamma upphandlingar.

Vår konkurrensutsättningsservice stödjer kunderna i deras upphandlingar. Dessutom tillhandahåller vi tjänster för utveckling av upphandlingsverksamheten, som kunderna kan använda som hjälp och förnya sina arbetssätt. Vi ökar utbudet av dessa tjänster med eftertanke.

Förebildlighet

För att verksamheten under förändringsskedet ska vara effektiv är det viktigt att vi har effektiva och tydliga kärnprocesser. Vi vill ändå inte ge avkall på förnyelse och utvecklar därför våra verksamhetsprocesser för att göra dem smidigare och om möjligt även digitala.

I vår sektor är det absolut nödvändigt att verksamheten är genomgående etisk och kravenlig. Bolaget har en compliance-funktion och etiska synpunkter spelar en viktig roll i introduktionen av nya medarbetare.

Kompetens och trivsel

Hansel besitter högsta kompetens inom offentlig upphandling, och vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren inom vår sektor. Vi stödjer samarbetet och informationsspridningen mellan experterna genom att ha en solid värdegrund och en öppen och integrerande kultur.

För att främja arbetshälsan ser vi gärna att det finns en balans mellan arbete och fritid. Olika flexibla arbetsformer gör det möjligt för varje individ att arbeta på ett effektivt sätt. I arbetsledningen har vi ett möjliggörande och coachande förhållningssätt.

Hållbarhetskärna

I egenskap av en stor upphandlande enhet vill vi ligga i framkant inom hållbar upphandling med samhällseffekt. Genom vår verksamhet stärker vi den offentliga sektorns produktivitet och ökar transparensen i offentlig upphandling. Vi månar om att konkurrensen är sund och att offentlig upphandling attraherar anbudsgivande företag.

Hållbarhetsbedömning har integrerats i alla våra servicesektorer och i vår egen verksamhet. Utöver ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet främjar vi också innovativ upphandling.