Compliance för säkerhet och trovärdighet

Hansels verksamhet bygger på att sköta konkurrensutsättning vid offentlig upphandling och upprätthålla upphandlingskontrakt. Verksamheten spelar en betydande roll bland annat i användningen av offentliga medel. I verksamheten måste vi iaktta öppenhet, opartiskhet och jämlikhet. Hansel inger förtroende och för att kunna leva upp till detta förtroende måste vi följa lagen och ha en hög etisk standard.

För att trygga efterlevnaden av etiska normer och krav inrättade Hansel en compliance-funktion år 2019. Som underlag användes en riskanalys vars syfte var att identifiera de vanligaste och mest betydande riskerna i Hansels verksamhet. I samband med inrättandet av compliance-funktionen förnyade vi de etiska riktlinjerna, såg över anvisningarna om jäv och offentlighetsförfaranden, upprättade och uppdaterade anvisningarna om HR och ekonomiadministration samt uppdaterade affärsanvisningarna och gästfrihetsrutinerna.

Etiska överväganden varje dag

Varje medarbetare svarar för att Hansels verksamhet är etisk. Det ankommer på cheferna att se till att medarbetarna är insatta i riktlinjerna och följer dem. Ledningen ska föregå med gott exempel och säkerställa att målen för affärsverksamheten gör det möjligt att arbeta på ett etiskt sätt. För detta har inrättats ett team som stödjer etisk och kravenlig verksamhet, säkerställer chefernas och medarbetarnas kunskaper och utreder eventuella oegentligheter. Oegentligheter kan rapporteras till cheferna samt via en anonym rapporteringskanal.

”Förtroende bygger på lagefterlevnad och hög etisk standard.”

Då funktionen startade gjordes intervjuer med medarbetarna, det ordnades en workshop för cheferna och kurser för hela personalen om betydelsen av etisk verksamhet och om etiskt handlande överlag. Enheterna har dessutom diskuterat de uppdaterade riktlinjerna, rollerna och uppgifterna på sina möten. I affärsprinciperna, som finns på Hansels webbplats, redogör vi för intressentgrupperna för utgångspunkterna för Hansels verksamhetsetik.

Ta del av Hansels affärsprinciper på vår webbplats (på finska).