Styrning av ansvarsarbetet

Hållbarhet och ansvarsfrågor är starkt integrerade i Hansels strategi och utgör ett huvudtema i strategin. I ledningsgruppen har ansvarsfrågorna inkluderats i befattningsbeskrivningen för ekonomidirektören, som fungerar som ordförande för bolagets grupp för ansvarsfrågor.

Ansvarsgruppen sammanträder regelbundet och består av experter inom organisationens olika områden. Gruppen består av personer från ekonomiförvaltningen, juridiska enheten, kategorihanteringen, enheten för utveckling av upphandlingsverksamheten, konkurrensutsättningsenheten och kundrelationer. Utgångspunkten för ansvarsarbetet är bolagets strategi, som genomförs i form av olika projekt och åtgärder.

”Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser.”

Ansvarsgruppen ansvarar för bolagets ansvarsrelaterade arbetsanvisningar och verksamhetsprocesser, inklusive hållbarhetsanalysen som infördes 2019. En viktig del av ansvarsarbetet utgörs av att ge information om ansvarsrelaterade ärenden och att ge internt stöd för konkurrensutsättningsprojekt. Som en av grundarna deltar Hansel aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling. Hansel har också samarbete kring hållbarhet och ansvarsfrågor med inköpscentraler och medborgarorganisationer i andra länder.

Tyngdpunkterna för Hansels ansvarsarbete har definierats i en väsentlighetsmatris som uppdaterades för föreliggande rapport. Utveckling i dessa och de valda åtgärdernas effektivitet värderas av företagets ansvarsgrupp.

Hansels hållbarhetsredovisning

Resultaten av verksamheten i anslutning till hållbarhetsarbetet presenteras i en hållbarhetsredovisning som årligen ges ut på finska, svenska och engelska som en del av årsberättelsen. Vad gäller hållbarhetsredovisningen redovisas i berättelsen nyckeluppgifter, intressanta händelser och resultaten i fråga om ansvar för 2019. Hållbarhetsredovisningen om 2018 publicerades 2 april 2019. Den bygger på den internationella redovisningsmodellen GRI Standards.

Redovisningen för 2019 motsvarar den tidigare fram till 1 september 2019. Efter företags- och ägararrangemangen 2 september 2019 redovisas uppgifterna för det nya Hansel.

I rapporten ingår en tabell som redovisar innehållet per väsentlighetstema, vilken GRI Standard som tillämpats samt hänvisar till det relevanta avsnittet i rapporten. Om uppgift saknas, finns det en anteckning om detta jämte motiveringar i tabellen. En del av uppgifterna ingår i bokslutet.

Rapporten har sammanställts av Hansels kommunikation i samarbete med Mainostoimisto SST. Redovisningen sammanställs av hela ansvarsgruppen och den godkänns av ledningsgruppen. Redovisningen lämnas också styrelsen för kännedom.

Foto: Lasse Lecklin, Aki Rask, Olli-Pekka Latvala och Hansel kommunikation. Personerna på fotografierna i årsberättelsen är experter på Hansel.

Mer information lämnas av
Johanna Kaalikoski
kommunikationschef
johanna.kaalikoski@hansel.fi
tfn 029 4444 289

Laura Helle
expert, marknadsföringskommunikation
laura.helle@hansel.fi
tfn 029 4444 242

Hansels hållbarhetsredovisning finns på finska på vuosikertomus2019.hansel.fi, på svenska på arsberattelse2019.hansel.fi och på engelska på annualreport2019.hansel.fi. Hållbarhetsredovisningen publiceras för sjunde gången endast som webbversion och den har verifierats av revisionssamfundet KPMG Oy Ab.