Intressentgrupp

Genom att vi blev inköpscentral för hela den offentliga sektorn fick vi också nya intressentgrupper. Ledningsgruppen uppdaterade vår analys av intressentgrupper som är ett viktigt verktyg vid upprättandet av väsentlighetsmatrisen och fokuseringen av våra hållbarhetsteman.

Analys av viktiga intressentgrupper med regelbundet samarbete med Hansel

Intressentgrupp Förväntningar på Hansel Inverkan på Hansels affärsverksamhet Samarbetssätt och verksamhetsstrategi Ansvarig part
Kundrelationer
Upphandlande enheter Kontraktsvillkor och priser som möjliggör totalekonomiska och högklassiga upphandlingar. Stöd för konkurrensutsättning av ramavtal och egna upphandlingar. Minimerade risker för inköp och upphandling. Lättare upphandling, behovet av stöd för utveckling av upphandlingsverksamheten har ökat. Mycket stor Verksamheten grundar sig på en kundplan som utarbetas varje år, i vilken man antecknar fokusområdena och de viktigaste åtgärderna för att utveckla kundrelationen. Kundteamet
Kundforum Möjlighet att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Verkställande direktören och vice verkställande direktören
Kategoriernas kundnätverk Möjlighet att påverka Hansels verksamhet Betydande Regelbundna möten Kategorichefen
Statens tjänsteleverantörer
Samarbetsforum för statens tjänsteleverantörer Synergier för övrig verksamhet Ömsesidig sparrning på olika delområden Ledningens forum, kommunikations- och marknadsföringssamarbete: t.ex. ValtioExpo Verkställande direktören, kategoridirektören
Senatfastigheter Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Fördjupat och systematiskt samarbete Intensivt och regelbundet samarbete, utvecklingstjänster Utvecklingschefen för samarbetet
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Stor inverkan, viktigt att upprätthålla intresset, betydande partner inom IKT Experttjänster och samarbete enligt statens upphandlingsstrategi: Hansels konkurrensutsättningskompetens och Valtoris koncept för IKT-tjänster Kundteamet, kategorihanteringen, IKT-teamet
HAUS Kehittämiskeskus Oy Samarbete kring utbildning som tillhandahålls Hansels kunder. Hansels medarbetare som utbildare inom upphandling. Kompetensutveckling bland Hansels medarbetare Utbildningsplanering Cheferna
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet Stöd för affärsverksamhet genom resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten. Ökande Samarbetsprojekt, Handi-programmet och statsförvaltningens AI-nätverk Ekonomidirektören, kategoridirektören
Statskontoret Stöd för resultatbringande upphandling och utveckling av upphandlingsverksamheten Ökande inverkan. Viktig aktör i utvecklingen av statens ekonomi- och personaladministration. Samarbetsprojekt, t.ex. #Kunskapsspurten Ekonomidirektören, kategoridirektören
Landskapens servicecentraler
Maakuntien Tilakeskus Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Vimana Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Sotedigi Oy Samarbetspartner i landskapens upphandlingar Betydande Verksamheten är på väg att starta; aktiv dialog Kunddirektören, kategoridirektören
Leverantörsrelationer
Kontraktsleverantörer Framgångsrika affärer med statsförvaltningens organisationer. Kvalificerade upphandlingar och icke-diskriminerande och jämlikt bemötande. Möjligheter till extra försäljning. Mycket stor betydelse som tillhandahållare av högklassiga och ansvarsfulla produkter. Uppgörande av verksamhetsplaner, samordning av leverantörssamarbetet Kategorihanteringen
Övriga leverantörer Vill få mer försäljning. Jämlikt och icke-diskriminerande bemötande och verifiering av detta. Liten inverkan Kommunikation om urvalsgrunder, marknadsföring av konkurrensutsättningar Kategorihanteringen, kundteamet
Arbetstagarrelationer och styrelsen
Arbetstagarna Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och fritid Mycket stor Fortlöpande åtgärder för att främja arbetshälsan Verkställande direktören
Hansel Ab:s styrelse Välskött och framgångsrikt bolag Stor Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen Verkställande direktören, personalrepresentanten
Hanselin ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) Fungerande samarbete mellan medarbetarna och arbetsgivaren Mycket stor Regelbundna möten Verkställande direktören
De Högre Tjänstemännen YTN rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetstagarsidan Liten inverkan och litet intresse Förtroendemannens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt med förtroendemannen Förtroendemannen, personalchefen
Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf Aktiv tolkare och utvecklare av kollektivavtal på arbetsgivarsidan Liten inverkan och litet intresse Läget uppföljs och kontakt tas vid behov Verkställande direktören
Avainta ry AVAINTES Liten inverkan Följs upp Vice verkställande direktören
Ägarstyrning och lagstiftning
FM/ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingsverksamhet. Stor Samarbetsprojekt, t.ex. samarbetsforumet Upphandlingar, aktivt framförande av synpunkter på möjligheter att utveckla upphandlingsverksamheten och spara Verkställande direktören
Kommunförbundet/ägaren En väl ledd, ansvarsfull och innovativ organisation, som sparar pengar för den offentliga förvaltningens upphandlingsverksamhet. Stor Samarbetsprojekt, aktiv växelverkan Verkställande direktören
FM:s avdelning för utveckling av statsförvaltningen, enheten för koncernpolitik Ansvar för och deltagande i samarbetsprojekt, expertsynpunkter på upphandling Mycket stor betydelse Samarbetsprojekt: t.ex. Handi Verkställande direktören
Arbets- och näringsministeriet Framförande av upphandlingsperspektivet för att utveckla lagstiftningen Mycket stor Deltagande i arbetsgrupper, diskussions- och informationsmöten Direktören för juridiska ärenden
Kommunikationsministeriets arbetsgrupp: Arbetsgrupp för beredning av genomförandet av direktivet om upphandling av rena allmänna vägtransportfordon Expertis vid lagberedningsprojektet Måttlig Medverkan i arbetsgrupp Kategoricheferna
Näringsliv, organisationer och ansvarsfrågor
Branschorganisationerna Dialog för att utveckla kontraktsvillkoren. Vilja att säkerställa rimliga kontraktsvillkor för branschen. Måttlig Upprätthållande av samarbetet (regelbundna möten, representation i konkurrensutsättningen) Kategorihanteringen
Frivilligorganisationerna Erfarenheter och praktiska exempel relaterade till branschen Tilltagande betydelse då ansvarsaspekten betonas Samarbetsprojekt Ansvarsgruppen
Näringslivets centralförbund EK Påverkan på kontraktsvillkor, öka medlemmarnas medvetenhet om offentlig upphandling. Måttlig Samarbete, möten vid behov Verkställande direktören
Företagarna i Finland Vill i synnerhet främja ställningen för små och medelstora företag i Hansels konkurrensutsättningar. Måttlig Fördjupat samarbete Verkställande direktören
Föreningen för offentliga upphandlingar Kontakter och utbyte av erfarenheter i expertnätverk inom branschen Rollen utvecklas Målet är en aktiv roll och ett nära samarbete Direktören för juridiska ärenden
Miljöministeriet Föregångare inom hållbar upphandling Stor inverkan, varierande intresse (lagstiftning, EU) Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Finlands miljöcentral Samarbetspartner och expert på upphandling, kundrelation Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Motiva Informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
Finnwatch Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig Samarbetsprojekt Kategorihanteringen, ansvarsgruppen
WWF Samarbetspartner och expert, informationsutbyte för att främja hållbar upphandling Måttlig betydelse Fortsatt samarbete Ansvarsgruppen
LOGY Nätverk för aktörer inom upphandlingsbranschen, främjande av offentliga upphandlingar Måttlig betydelse Ledningsgrupp för upphandlingsforum, teamen för offentliga upphandlingar och ansvarsfrågor Kategoridirektören
Open Knowledge Finland Samarbetspartner och expert inom främjande av öppen data Måttlig betydelse Samarbete efter behov, till exempel tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgång till upphandlingsdata som öppen data Ekonomidirektören, direktören för den digitala affärsverksamheten
Kommunala aktörer
KL-Kuntahankinnat Oy Deltagande i samprojekt. Eventuellt samarbete i landskapsreformen. Betydande Samprojekt, t.ex. eNest Verkställande direktören
Regionala inköpscentraler Regelbundna kontakter och gemensam intressebevakning Ökande betydelse Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Övriga intressentgrupper
Upphandlande enheter i övriga EU-länder Närmare samarbete och bästa praxis, utvecklingsidéer Betydande Fortsatt samarbete Verkställande direktören
Europeiska kommissionen Utveckling av offentliga upphandlingar Ökande betydelse Arbetsgrupper, t.ex. eCertis och EXEP Verkställande direktören
OECD Utveckling av offentliga upphandlingar Måttlig Deltagande i nätverk Verkställande direktören
Konkurrens- och konsumentverket KKV Tillsyn av offentlig upphandling och efterlevnaden av konkurrenslagen samt samarbete i konkurrensrättsliga ärenden, deltagande i arbetsgruppen för bekämpning av grå ekonomi Måttlig Regelbundna möten Direktören för juridiska ärenden
Medierna Information om offentlig upphandling Måttlig Aktiv service: artiklar och material Kommunikationschefen
Aalto-universitets handelshögskola Samarbetspartner och expert på offentliga upphandlingar Måttlig Forskningsprojekt och deltagande i nätverk Ekonomidirektören
Nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling En betydande aktör i nätverket Betydande Verksamheten startar inom kort, aktivt deltagande i kompetenscentrets arbete Verkställande direktören
Finansministeriets koordineringsgrupp för informationsförvaltningen (Hitko) Informationsutbyte, samarbete Måttlig Regelbundna möten Direktören för den digitala affärsverksamheten
Arbetsgruppen för säkra IKT-upphandlingar Informationsutbyte om datasäkerhetsrelaterade IKT-ärenden Måttlig Regelbundna möten Kunddirektören