Aktivt samarbete garanterar bästa praxis

Gemensam upphandling via Hansel handlar oftast om betydande belopp. Därför har upphandlingen betydande samhällseffekt och det ställs också andra krav på den utöver upphandlingens kvalitet och begränsning av kostnader.

Offentlig upphandling kan användas för att påverka bland annat hållbar utveckling, marknadens funktion, sme-företags ställning, livskraften i regionerna, innovationsfrämjande och sysselsättning. Det är inte helt enkelt att få in alla dessa mål i varje upphandling. Vid exempelvis upphandling av konsulttjänster spelar ekologisk hållbarhet en mindre roll än då det handlar om fordon.

Kundernas behov i fokus och gedigen marknadskännedom

Ett viktigt verktyg vid planeringen av gemensam upphandling är heltäckande analys av kundbehovet och leverantörsmarknaden. För att kontrakten ska vara fungerande för kunderna samarbetar vi aktivt med kunderna under kontraktsperioden och organiserar kundgrupper som deltar i beredningen av konkurrensutsättningarna. Vi använder också marknadsundersökning och marknadsdialog för att säkerställa att upphandlingens syfte fastställs så att det motsvarar de varor och tjänster som finns på marknaden och att lämplighetskraven på anbudsgivarna ställs på rätt nivå.

”Tillsammans kan vi påverka servicenivån och utveckla kvaliteten på servicen.”

Genom att aktivt samarbeta med kunderna och leverantörerna under kontraktsperioden kan vi säkerställa kvaliteten på och utvecklingen av de upphandlade varorna och tjänsterna samt att lämplighetskraven på leverantörerna upprätthålls. I synnerhet vid upphandling av vissa fortlöpande tjänster arbetar kundgruppen genom hela kontraktsperioden och kan då tillsammans påverka servicenivån och utveckla kvaliteten på servicen.

Vi följer med leverantörernas prestanda och fullgörande av kontraktsåtagandena med hjälp av leverantörsrapporter, övervakningstjänster och regelbundna möten med leverantörer. På leverantörsmötena får Hansels kategorichefer värdefull information om den senaste utvecklingen och utsikterna inom branschen, som de sedan kan beakta när de planerar upphandlingar.