Styrelsens förslag till dispositioner beträffande redovisningsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat visar en förlust på 770 028,84 euro. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska betalas ut och att räkenskapsperiodens resultat redovisas under eget kapital som balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen och revisorer

På Hansel Ab:s årsstämma 2 april 2019 valdes följande personer till styrelseledamöter:

  • Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordförande
  • Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansministeriet, vice ordförande
  • Rami Metsäpelto, verkställande direktör, Vessel Traffic Services Finland Ab, ledamot
  • Katariina Kemppainen, professor, Aalto-universitetet, ledamot
  • Jukka Hämäläinen, chefsjurist, Hansel Ab, ledamot, personalrepresentant

Styrelsen sammanträdde med denna sammansättning nio gånger under 2019. Genom aktieägarnas beslut 2 september 2019 befriades Rami Metsäpelto, Katariina Kemppainen och Jukka Hämäläinen från sina uppdrag som styrelseledamot och Anna-Maija Karjalainen från sitt uppdrag som vice verkställande direktör. Aktieägarna fastställde att styrelsen från och med 2 september 2019 ska bestå av följande ledamöter:

  • Timo Laitinen, överdirektör, Statskontoret, ordförande
  • Timo Reina, vice verkställande direktör, Kommunförbundet, vice ordförande
  • Anna-Maija Karjalainen, överdirektör, Finansministeriet, ledamot
  • Johanna Luukkonen, stadsdirektör, Letala stad, ledamot
  • Antti Laakso, upphandlingsdirektör, Aalto-universitetet, ledamot

I styrelsens sammanträden från och med 2 september 2019 deltar också personalens representant, kategorichef Minna Isoherranen, som har yttrande- och närvarorätt men är inte styrelseledamot. Styrelsen sammanträdde med den nya sammansättningen fyra gånger under 2019.

Bolagets ordinarie revisor är CGR-samfundet KPMG Oy Ab med CGR, OFR Jorma Nurkkala som huvudansvarig revisor. Vicehäradshövding Anssi Pihkala har varit verkställande direktör för Hansel, och vicehäradshövding Raili Hilakari är bolagets vice verkställande direktör från och med 2 september 2019.