Resultaträkning

1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018
Omsättning 11 147 963,00 10 922 191,87
Övriga rörelseintäkter 1 156 492,65 388 392,13
Personalkostnader
Löner och arvoden 7 162 579,29 6 590 081,66
Lönebikostnader
Pensionskostnader 1 245 237,35 1 192 440,90
Övriga lönebikostnader 212 997,25 227 103,46
Personalkostnader totalt 8 620 813,89 8 009 626,02
Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar enligt plan 76 396,39 88 909,60
Övriga rörelsekostnader 4 445 172,23 3 897 596,25
Rörelsevinst (-förlust) -837 926,86 -685 547,87
Finansiella intäkter och utgifter
Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter
Från andra 69 175,47 15 580,16
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader
Till andra -1 277,45 -1 883,96
Finansiella intäkter och kostnader totalt 67 898,02 13 696,20
Vinst (förlust) före extraordinära poster -770 028,84 -671 851,67
Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter -770 028,84 -671 851,67
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens skatter 0,00 99,06
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -770 028,84 -671 752,61