Balansräkning

AKTIVA 31.12.2019 31.12.2018
Bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter 46 596,25 50 820,76
46 596,25 50 820,76
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier 170 999,13 209 297,34
170 999,13 209 297,34
Bestående aktiva totalt 217 595,38 260 118,10
Rörliga aktiva
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 551 182,40 322 853,29
Övriga fordringar 9 845,53 12 078,72
Resultatregleringar 476 075,18 1 453 724,46
3 037 103,11 1 788 656,47
Finansiella värdepapper
Övriga aktier och andelar 2 729 877,46 2 130 415,21
2 729 877,46 2 130 415,21
Kassa och bank 8 703 095,22 14 531 896,17
Rörliga aktiva totalt 14 470 075,79 18 450 967,85
SUMMA AKTIVA 14 687 671,17 18 711 085,95
PASSIVA 31.12.2019 31.12.2018
Eget kapital
Aktiekapital 5 000 000,00 5 000 000,00
Fritt eget kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 7 500 000,00
Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder 2 631 123,75 3 741 324,36
Räkenskapsperiodens vinst (förlust) -770 028,84 -671 752,61
Eget kapital totalt 9 829 223,18 15 569 571,75
Avsättningar
Övriga avsättningar 438 448,00 0,00
Främmande kapital
Kortfristigt främmande kapital
Erhållna förskott 252 667,07 6 264,54
Leverantörsskulder 721 770,17 710 866,09
Övriga skulder 696 204,90 507 241,99
Resultatregleringar 2 749 357,85 1 917 141,58
4 419 999,99 3 141 514,20
Främmande kapital totalt 4 419 999,99 3 141 514,20
SUMMA PASSIVA 14 687 671,17 18 711 085,95