Personal och organisation

Hansel hade 116 anställda per 31 december 2019 (31.12.2018: 95 anställda; 31.12.2017: 94 anställda). Den genomsnittliga arbetsinsatsen 2019 var 101 årsverken (2018: 90 årsv.; 2017: 83 årsv.). Den betydande ökningen i personalstyrkan berodde på ägo- och företagsarrangemangen och förberedelserna inför efterfrågan från den kommunala sektorn. Vid utgången av 2019 var kvinnornas andel av de anställda 54 procent och av ledningsgruppen 71 procent. Medelåldern för de anställda var 43 år. Vid utgången av räkenskapsperioden var 99 procent av anställningarna tillsvidareanställningar (2018: 99 procent; 2017: 96 procent).

Av medarbetarna hade 59 procent en högre högskoleexamen och fem procent hade en lägre högskoleexamen. Sju procent hade en högre yrkeshögskoleexamen och femton procent hade en lägre yrkeshögskoleexamen. Sammanlagt tio procent hade en examen på mellanstadiet och tre procent hade ingen yrkesexamen. Hela den fast anställda personalen omfattas av ett resultatpremiesystem. Hansels resultatpremier ligger i linje med finanspolitiska ministerutskottets direktiv om belöning av företagsledning och nyckelpersoner.

Under 2019 fick bolaget 33 nya anställda, av vilka 16 flyttade över som så kallade gamla anställda från KL-Kuntahankinnat. Av de 17 nyanställningarna ingicks tre på viss tid. Tio medarbetare lämnade bolaget under året. Sex av dem sade upp sig, två gick i pension, en tidsbunden anställning gick ut och en anställning avslutades genom ömsesidig överenskommelse under prövotiden. Med personer som säger upp sig ordnas en avgångsintervju för att samla in deras åsikter.

Medarbetarnas arbetshälsa och arbetsförmåga kartläggs regelbundet ungefär vartannat år. Ingen kartläggning gjordes 2019. Hansel uppmuntrar medarbetarna att utveckla sin kompetens, och 2019 deltog medarbetarna i medeltal i tre utbildningsdagar. För cheferna ordnas regelbundet utbildning och diskussioner om chefsarbetet.