Nyckeltal och ekonomisk ställning

År 2019 uppgick det totala beloppet för Hansels upphandlingskontrakt till 900 miljoner euro (2018: 895 miljoner euro). Jämfört med föregående år var det en ökning med 4 miljoner euro, det vill säga 0,5 procent. Mätt i euro skedde de största ökningarna inom kategorierna experttjänster och rese- och mötestjänster. Mest backade kategorin inredning och kontorstjänster.

Bolagets omsättning 2019 uppgick till 11,1 miljoner euro (2018: 10,9 mn euro). Omsättningen utgjordes av serviceavgifter om 8,7 miljoner euro för gemensamma upphandlingar (2018: 8,9 mn euro), försäljning av experttjänster för 2,1 miljoner euro (2018: 1,7 mn euro) och övriga användningsavgifter och intäkter om 420 000 euro (2018: 336 000 euro). Räkenskapsperiodens resultat 2019 var –770 000 euro (2018: –672 000 euro). Förlusten var planerad och berodde främst på en sänkning av serviceavgifter, vilket avspeglades för kunderna som lägre priser. Bolaget hade gjort vinst åren 2006–2017. Enligt bolagsordningen är Hansel ett icke-vinstdrivande bolag. Bolagets ekonomiska ställning är god.

Ekonomiska nyckeltal

2019 2018 2017 2016 2015
Gemensamma upphandlingar, t € 899 673 895 213 826 482 770 533 696 575
Omsättning, t € 11 148 10 922 10 435 9 598 9 072
Rörelsevinst, t € -838 -686 203 451 388
och dess andel av omsättningen, % -7,5 -6,3 1,9 4,7 4,3
Räkenskapsperiodens resultat, t € -770 -672 184 406 367
Balansomslutning, t € 14 688 18 711 19 252 19 150 19 981
Eget kapital, t € 9 829 15 570 16 241 16 057 15 651
Soliditetsgrad, % 66,9 83,2 84,4 83,8 78,3
Antal anställda vid räkenskapsperiodens slut (aktiv arbetsinsats), årsverken 113 92 90 72 74