Bolagets tjänster

Gemensamma upphandlingar

Hansel hade vid slutet av året sammanlagt 80 ramavtal och 12 dynamiska inköpssystem (året innan: 88 ramavtal och 4 DIS). Hansel hade 478 kontraktsleverantörer (403 föregående år).

Hansels största kontrakt var IT-konsultation, vars marknadsvärde var 91 miljoner euro (2018: 67 miljoner euro). Det näst största kontraktet var Företagshälsovårdstjänster med ett värde på 68 miljoner euro (2018: 62 miljoner euro). På tredje plats kom Datorsals- och kapacitetstjänster med en volym om 52 miljoner euro (2018: 48 mn euro).

De största eurobeloppen för användning av Hansels upphandlingskontrakt hänförde sig till Finansministeriets, Försvarsministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets och Inrikesministeriets förvaltningsområden. Kommunala kunder har inte möjlighet att upphandla genom kontrakt som ingåtts före företagsarrangemanget, men de kan gå med i upphandlingar med konkurrensutsättning efter 2 september 2019. Under slutet av året inleddes sju sådana konkurrensutsättningar och upphandlingarna inom dessa kontrakt inleds under 2020.

År 2019 kompletterade Hansel upphandlingarna genom att introducera en tjänst för den offentliga förvaltningens små upphandlingar som underskrider det nationella tröskelvärdet för upphandling. De första små upphandlingarna genomfördes inom it-konsultering, kontorsmöbler och iOS/MacOS-enheter.

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen (se punkt 5.3 i noterna).

Konkurrensutsättningsservice

Värdet på försäljningen av konkurrensutsättningsservice 2019 uppgick till 1,7 miljoner euro (2018: 1,3 mn euro). Antalet fakturerade konkurrensutsättningsprojekt var 189 (2018: 161 projekt) med ett sammanräknat marknadsvärde om cirka 614 miljoner euro. I omsättningen ingår dessutom 170 000 euro försäljning av förenklade upphandlingar som utkontrakterats till Hansel.

Tjänster för utveckling av upphandlingsverksamhet

Tjänsterna för utveckling av upphandlingsverksamheten hade en fakturering på 345 000 euro (2018: 338 000 euro). En stor del av utvecklingsuppdragen anknöt till styrning och organisering av upphandling, nyckeltals- och nulägesanalyser, planering, kontraktshantering, utveckling av leverantörssamarbetet och ansvarsfrågor. Enheten för utveckling av upphandlingsverksamhet deltog aktivt i det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino). År 2019 uppgick inkomsten från denna verksamhet till sammanlagt 189 000 euro som redovisas i övriga rörelseintäkter.