Inköpscentralens verksamhet och ändringar i den

År 2019 var ett omvälvningarnas år för Hansel Ab. Sedan 2 september 2019 är bolaget en inköpscentral för hela den offentliga sektorn, efter att staten sålde 35 procent av aktierna i Hansel till Finlands Kommunförbund rf och lagen om Hansel justerades enligt detta. Genom ägo- och företagsarrangemanget flyttades medarbetarna i Kommunförbundets KL-Kuntahankinnat Oy som så kallade gamla arbetstagare över till Hansel.

Hansel ska åstadkomma besparingar för staten genom att konkurrensutsätta och administrera upphandlingskontrakt för tjänster och produkter och erbjuda kunderna experttjänster inom upphandling. Inköpscentralens uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen om offentlig upphandling och i lagen om Hansel Ab Enligt lagen om Hansel är bolagets kunder ministerierna och deras ämbetsverk, vissa andra statliga enheter samt från och med början av 2019 även kommunerna, samkommunerna, församlingarna samt övriga kommunala upphandlande enheter. Gemensamma upphandlingar genererar betydande besparingar vad gäller pris, kvalitet och processkostnader.

Med sin verksamhet främjar inköpscentralen upphandlingar av god kvalitet och opartiskt bemötande av leverantörerna under konkurrensutsättningarna. Ett ytterligare mål för Hansel är att främja konkurrensen och arrangera konkurrensutsättningar så att marknaden fungerar effektivt. Bolaget finansierar verksamheten genom att ta ut serviceavgifter för gemensam upphandling av leverantörerna och sälja experttjänster. Serviceavgiften, som baserar sig på genomförda upphandlingar, kan uppgå till högst 1,50 procent. År 2019 var den genomsnittliga serviceavgiften 0,96 procent (2018: 0,99 procent).