Finansieringsanalys

 1.1–31.12.2019 1.1–31.12.2018
Kassaflödet i verksamheten:
Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) -770 028,84 -671 752,61
Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–):
Avskrivningar enligt plan 76 396,39 88 909,60
Finansiella intäkter och utgifter -67 898,02 -13 696,20
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -761 530,47 -596 539,21
Förändringar i rörelsekapital:
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar -1 248 446,64 1 512 371,01
Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder 1 278 485,79 130 346,75
Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter -731 491,32 1 046 178,55
Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader -1 277,45 -1 883,96
Erhållna räntor från verksamheten 69 175,47 15 580,16
Betalda direkta skatter (–) 0,00 99,06
Kassaflöde före extraordinära poster -663 593,30 1 059 973,81
Kassaflödet i verksamheten (A) -663 593,30 1 059 973,81
Kassaflöde för investeringarnas del:
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) -33 873,67 -174 707,76
Kassaflöde för investeringarnas del (B) -33 873,67 -174 707,76
Kassaflöde för finansieringens del:
Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) -4 531 871,73 0,00
Kassaflöde för finansieringens del (C) -4 531 871,73 0,00
Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning(–) -5 229 338,70 885 266,05
Ingående likvida medel 16 662 311,38 15 777 045,33
Utgående likvida medel 11 432 972,68 16 662 311,38
-5 229 338,70 885 266,05