Noter till årsredovisningen

1. Redovisningsprinciper

1.1 Värderingsprinciper

Balansvärdena på anläggningstillgångarna är baserade på det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avdrag. Maskiner och inventarier avskrivs som en utgiftsrest på 25 %. Programvarulicenser avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar. Andra utgifter med lång verkningstid avskrivs inom 5 år som linjära avskrivningar.

Poster i främmande valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt Europeiska centralbankens genomsnittskurs på bokslutsdagen.

1.2 Bokslutets jämförbarhet

Bokföringsprinciperna har inte förändrats 2019 och 2018.

2. Noter till resultaträkningen

2.1 Personalkostnader och medeltal anställda 2019 2018
Löner -6 846 993,17 -6 279 828,41
Verkställande direktörens samt styrelsens löner och arvoden -315 586,12 -310 253,25
Pensionskostnader -1 245 237,35 -1 192 440,90
Övriga lönebikostnader -212 997,25 -227 103,46
Personalkostnader totalt -8 620 813,89 -8 009 626,02
Sammanlagt belopp för anställningsförmåner -84 244,60 -84 123,39
Antal anställda
Vid räkenskapsperiodens slut 116 95
Medelantal under räkenskapsperioden 101 90
2.2 Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan under räkenskapsperioden
Immateriella tillgångar
Programvarulicenser -19 396,87 -19 144,00
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier -56 999,52 -69 765,60
Avskrivningar under räkenskapsperioden totalt -76 396,39 -88 909,60
2.3 Övriga rörelseintäkter
Erhållna bidrag 202 502,01 282 871,85
Andra övriga rörelseintäkter 953 990,64 105 520,28
1 156 492,65 388 392,13
2.4 Övriga rörelsekostnader
Administrativa kostnader -2 407 580,98 -2 140 346,41
Lokalkostnader -723 548,88 -575 204,18
Telefon-, datakommunikations- och kontorskostnader -985 492,82 -842 169,36
Marknadsföringskostnader -78 929,58 -96 132,75
Resekostnader -99 796,30 -100 414,06
Representationskostnader -3 014,89 -1 786,15
Andra övriga rörelsekostnader -146 808,78 -141 543,34
Övriga rörelsekostnader totalt -4 445 172,23 -3 897 596,25
2.5 Finansiella intäkter och utgifter
Finansiella intäkter
Ränteintäkter 144,65 651,47
Valutakursvinster 0,03 0,00
Övriga intäkter från värdepapper 69 030,79 14 928,69
Finansiella intäkter totalt 69 175,47 15 580,16
Finansiella kostnader
Räntekostnader -540,75 -10,29
Valutakursförluster -736,70 -449,52
Övriga kostnader för värdepapper 0,00 -1 424,15
Finansiella kostnader totalt -1 277,45 -1 883,96
2.6 Arvoden till revisorer
Revisionsarvode -19 598,05 -11 138,96
Övriga arvoden -58 501,99 -119 142,18
Arvoden till revisorer totalt -78 100,04 -130 281,14
3. Noter om aktiva i balansräkningen 2019 2018
3.1 Förändringar i bestående aktiva
Immateriella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 483 130,22 483 130,22
Ökning under räkenskapsperioden 15 172,36 0,00
Anskaffningsutgift 31.12 498 302,58 483 130,22
Ackumulerade avskrivningar 1.1 -432 309,46 -413 165,46
Avskrivningar under räkenskapsperioden -19 396,87 -19 144,00
Ackumulerade avskrivningar 31.12 -451 706,33 -432 309,46
Balansvärde 31.12 46 596,25 50 820,76
Materiella tillgångar
Anskaffningsutgift 1.1 1 064 243,84 889 536,08
Ökning under räkenskapsperioden 18 701,31 174 707,76
Anskaffningsutgift 31.12 1 082 945,15 1 064 243,84
Ackumulerade avskrivningar 1.1 -854 946,50 -785 180,90
Avskrivningar under räkenskapsperioden -56 999,52 -69 765,60
Ackumulerade avskrivningar 31.12 -911 946,02 -854 946,50
Balansvärde 31.12 170 999,13 209 297,34
Det uppstår ingen avskrivningsdifferens.
3.3 Fordringar
Reseförskott 9 860,43 12 078,72
Övriga fordringar totalt 9 860,43 12 078,72
3.4 Resultatregleringar
Periodisering av kostnader 476 075,18 1 400 273,46
Pensionsförsäkringskostnader 0,00 53 451,00
Resultatregleringar totalt 476 075,18 1 453 724,46
3.5 Finansiella värdepapper Bokfört värde Bokfört värde
Övriga aktier och andelar
Fondandelar 2 190 617,86 2 130 415,21
2 190 617,86 2 130 415,21
Marknadsvärde Marknadsvärde
2 426 694,70 2 264 887,28
2 426 694,70 2 264 887,28
Pensionsinvestering 539 259,60 0,00
Finansiella värdepapper totalt, bokfört värde 2 729 877,46 2 130 415,21
4. Noter om passiva i balansräkningen 2019 2018
4.1 Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1.1 5 000 000,00 12 500 000,00
Minskning av aktiekapital 0,00 -7 500 000,00
Aktiekapital 31.12 5 000 000,00 5 000 000,00
Bundet eget kapital totalt 5 000 000,00 5 000 000,00
Eget fritt kapital
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 7 500 000,00 0,00
Minskning i fonden för inbetalt fritt eget kapital -4 531 871,73 7 500 000,00
Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 2 968 128,27 7 500 000,00
Balanserad vinst/förlust 1.1 3 069 571,75 3 741 324,36
Pensionsåtagande från tidigare år -438 448,00 0,00
Balanserad vinst/förlust 31.12 2 631 123,75 3 741 324,36
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -770 028,84 -671 752,61
Eget fritt kapital totalt 4 829 223,18 10 569 571,75
Eget kapital totalt 31.12 9 829 223,18 15 569 571,75
Vinstmedel enligt balansräkningen 31.12
Fond för inbetalt fritt eget kapital 2 968 128,27 7 500 000,00
Balanserad förlust från tidigare räkenskapsperioder 2 631 123,75 3 741 324,36
Räkenskapsperiodens vinst -770 028,84 -671 752,61
Vinstmedel 4 829 223,18 10 569 571,75
4.2 Avsättning
Pensionsåtagande från tidigare år 438 448,00 0,00
4.3 Kortfristigt främmande kapital
Resultatregleringar
Semesterlöner inkl. sociala avgifter 1 336 432,54 1 007 486,56
Löneskulder inkl. sociala avgifter 620 159,17 893 110,60
Arbetsgivarens obligatoriska försäkringspremier 2 394,74 0,00
Periodisering av kostnader för räkenskapsperioden 790 371,40 16 544,42
Resultatregleringar totalt 2 749 357,85 1 917 141,58
5. Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser
5.1 Närståendetransaktioner
Av bolagets omsättning härrör 2 055 440,21 euro (18,4 %) från budgetstaten eller från organisationer utanför budgetstaten som är bundna till staten samt från kommuner och kommunala organisationer för försäljning av experttjänster.
5.2 Säkerheter och ansvarsförbindelser
Övriga egna ansvarsförbindelser
Hyresansvar, kortare än ett år 767 934,96 745 568,04
Hyresansvar, längre än ett år 2 444 818,47 3 212 753,94
Leasingansvar, kortare än ett år 110 654,18 147 327,51
Leasingansvar, längre än ett år 20 124,42 116 080,31
Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt 3 343 532,03 4 221 729,80
Elderivat
Marknadsvärde 7 339 089,01 27 024 410,71
Värde på säkrad volym (underliggande tillgång) 68 287 366,57 61 136 425,43

Statens elupphandling sker centraliserat genom Hansels ramavtal som omfattar säkring av elpriset med råvaruderivat i enlighet med statens säkringsstrategi för el. Hansel förvaltar portföljen och är motpart i derivatkontrakt för sina kunders räkning. De motparter som Hansel använder är alla stora aktörer inom branschen och Hansel diversifierar portföljen till olika motparter för att minska risken. För närvarande finns det sex potentiella motparter. Derivathandel är en genomgångspost för Hansel och kostnaderna och intäkterna för den faktureras till fullt belopp av kunder som anslutit sig till Hansel-portföljen. Marknadsvärden på derivat har inte upptagits i balansräkningen.

Den uppföljningsgrupp för elupphandling som inrättats av Finansministeriet ansvarar för styrningen och uppföljningen av elupphandlingen och ger vid behov förslag om utvecklingen av elupphandlingen till Finansministeriet.
En företrädare för Finansministeriet fungerar som ordförande för uppföljningsgruppen och uppföljningsgruppen rapporterar efter behov till Finansministeriets ledning. Finansministeriet utser uppföljningsgruppen för en mandatperiod på två år.

Finansministeriet beslutar om säkringsstrategin för elupphandling. Strategin verkställs av Hansel. Beslut om enskilda säkringstransaktioner och tidpunkterna för dem enligt strategin fattas av en portförvaltare som konkurrensutsatts av Hansel. Säkringskontrakt som är förenliga med säkringsstrategin har ingåtts ända till 2023.

5.3 Pågående rättegångar

Vid utgången av 2019 hade Hansel hänskjutit tre klagomål till marknadsdomstolen, som gällde två olika konkurrensutsättningar. Under 2019 gav högsta förvaltningsdomstolen två avgöranden, det ena med avslag och det andra med bifall till klagomålet. Dessutom lämnade marknadsdomstolen fyra avgöranden gällande Hansel, där målet avskrevs i samtliga fall. Under 2019 gav också Helsingfors förvaltningsdomstol ett avgörande med avslag till klagomålet.