Översikt över händelserna 2019

År 2019 var på många sätt ett omvälvningarnas år för Hansel. Förberedelserna inför ägo- och företagsarrangemanget krävde mycket tid och en hel del arbetsinsatser. Enligt Finansministeriet och Finlands Kommunförbund skulle en gemensam inköpsorganisation för den offentliga sektorn ge betydande fördelar för kunderna genom bättre upphandlingskompetens och större utbud av tjänster.

Arrangemanget genomfördes 2 september 2019 och samma dag övergick 16 medarbetare från Kuntahankinnat till Hansel. Samtidigt anpassades också styrelsens sammansättning genom att verkställande direktören för Kuntahankinnat utnämndes till vice verkställande direktör för Hansel. Verkställande direktören för Hansel fortsatte på sin post. Före ägo- och företagsarrangemangen gjorde Hansel en kapitalåterbäring på 4,5 miljoner euro till staten.

Bolaget inledde samarbetsförhandlingar 3 september 2019 och förhandlingarna slutfördes redan 9 september 2019. Inga medarbetare sades upp genom förhandlingarna, som omfattade bolagets hela personalstyrka, men flera personers arbetsuppgifter sågs över, liksom också bolagets organisation. Även ledningsgruppens sammansättning ändrades. Styrelsen fattade i augusti beslut om hanteringen av den tidigare överenskomna tilläggspensionen för verkställande direktören och ingick ett avtal om detta med verkställande direktören. Hansel gjorde en fondinvestering för att kunna täcka pensionsåtagandet.

För att trygga efterlevnaden av etiska normer och krav inrättade Hansel en compliance-funktion i oktober 2019. Som underlag användes en riskanalys vars syfte var att identifiera de vanligaste och mest betydande riskerna i Hansels verksamhet. Samtidigt reviderades också Hansels etiska riktlinjer och andra anvisningar för etisk verksamhet. För Compliance fastställdes en organisation, ansvar och uppgifter samt skapades det en rapporteringskanal. Medarbetarna fick utbildning i etiska frågor och träning i etik i praktiken.

Styrelsen antog i november en integrationsstrategi med visionen att samordna offentliga upphandlingar i Finland. Hörnstenar i strategin var att ge en utmärkt serviceupplevelse och ha ett brett serviceurval samt ligga i framkant inom hållbar upphandling med samhällseffekt. Genom exemplarisk egen verksamhet, en solid värdegrund och en integrerande kultur ska Hansel bli den mest respekterade experten inom offentlig upphandling och därigenom en attraktiv arbetsgivare.

I slutet av året inrättade Hansel ett kundforum med representation för den utvidgade kundkretsen i ett nytt nätverk. Gruppen på tjugo personer bidrar med synpunkter till utvecklingen av Hansels verksamhet och sprider bästa praxis. Kundforum träffades första gången i januari 2020.

Under hösten ordnade Hansel en turné till 14 centralorter i Finland. I tillställningarna deltog 450 personer från de nya kommunala kunderna och från statsförvaltningen. Bolaget ordnar varje år evenemang för kunder och leverantörer och träffar intressenter.

Hösten 2019 lämnade regeringen en proposition till en reform av lagen om Hansel till riksdagen (RP 47/2019). I propositionen föreslås preciseringar till Hansels uppgifter, bland annat förvaltning av annonseringskanalen för upphandling (Hilma) samt hantering och behandling av upphandlingsdata. Enligt förslaget ska också statliga ämbetsverk och inrättningar lämna upphandlingsdata till Hansel. Riksdagens ekonomiutskott och grundlagsutskott har behandlat propositionen. Riksdagshandläggningen av propositionen pågår fortfarande. Den tidigare propositionen från 2017 (RP 63/2017) förföll då landskapsreformen förföll.

Sommaren 2019 begärdes utlåtanden om ett förslag till ändring av upphandlingslagen i syfte att genomföra vissa tekniska justeringar i lagen. Regeringen har till dags dato inte lämnat någon proposition till riksdagen.

Högsta förvaltningsdomstolens och marknadsdomstolens rättspraxis med avseende på omfattningen av upphandlingen inom ramavtalen har medfört betydande ändringar i Hansels verksamhet. Det har blivit nödvändigt att göra en väldigt noggrann utredning av de upphandlande enheter som använder sig av ramavtalen samt av volymen eller värdet av de upphandlingar som dessa enheter kommer att göra under avtalsperioden. Ändringarna i praxis har fördröjt upphandlingar och medfört extra administrativt arbete för både kunderna och Hansel.

Under året deltog Hansel i flera olika projekt, däribland Finansministeriets och Kommunförbundets åtgärdsprogram Verkningsfull offentlig upphandling, Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling (Keino), Finansministeriets program för digitalisering av statens upphandlingar (Handi), Statskontorets projekt Kunskapsspurten samt Konkurrens- och konsumentverkets arbetsgrupp som utreder grå ekonomi och offentlig upphandling.

Hansel byggde under 2019 upp en ny annonseringskanal för offentliga upphandlingar i Finland (Hilma). Uppdragsgivare och finansiär var Finansministeriet. Den förnyade tjänsten Hilma togs i bruk 2 januari 2020. Dessutom genomförde bolaget flera andra utvecklingsprojekt, bland annat en ny rapporteringstjänst för kontraktsleverantörerna, och utveckling av system för konkurrensutsättning och verksamhetsstyrning.

Vid utgången av 2019 hade Hansel hänskjutit tre klagomål till marknadsdomstolen, som gällde två olika konkurrensutsättningar. Under 2019 gav högsta förvaltningsdomstolen två avgöranden, det ena med avslag och det andra med bifall till klagomålet. Dessutom lämnade marknadsdomstolen fyra avgöranden gällande Hansel, där målet avskrevs i samtliga fall. Under 2019 gav också Helsingfors förvaltningsdomstol ett avgörande med avslag till klagomålet. Enligt bolagets bedömning är det osannolikt att de pågående rättegångarna får ekonomiska konsekvenser.

Hansel följer regelbundet upp kund- och leverantörsnöjdheten. Kundnöjdheten mäts med en enkät varje år och leverantörsnöjdheten vartannat år. Mätningarna gällande 2019 genomfördes i januari 2020 och gav gott betyg för både kundnöjdheten och leverantörsnöjdheten. Medelbetygen för kundnöjdhet och leverantörsnöjdhet var 3,90 (föregående år 3,94) respektive 3,97 (föregående år 4,00) på skalan 1–5. Dessutom inhämtas feedback om varje projekt inom konkurrensutsättningsservicen. Medelbetyget för kundnöjdhet var 4,6 (föregående år 4,6) på skalan 1–5.

Hansel följer hanteringen av offentliga upphandlingar inom Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Till gruppen hör utöver Hansel även bland annat danska SKI, svenska Kammarkollegiet och SKL Kommentus, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.

Hållbar utveckling, miljöfrågor och grå ekonomi

Företagsansvar och bekämpning av grå ekonomi har blivit allt viktigare inom offentlig upphandling. I sin verksamhet iakttar Hansel hållbarhetsprinciperna enligt statsrådets riktlinjer. Hållbarhetsredovisning är en etablerad del av bolagets årliga rapportering, och i rapporten redogörs i detalj för bolagets insatser på ansvarsområdet.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång

I bolaget pågår förhandlingar om kollektivavtal för att ha ett och samma avtal för de tidigare medarbetarna på KL-Kuntahankinnat och bolagets övriga anställda från och med 1 april 2020. Inga väsentliga ändringar har skett i affärsverksamheten efter räkenskapsperiodens utgång.