Renässans för Hilma

Arbetet med att bygga upp en ny version av Hankintailmoitukset.fi körde igång på allvar 2019 och nya Hilma lanserades 2 januari 2020. Tjänsten som tidigare endast var en annonseringskanal hjälper anbudsgivare att bättre hitta anbudsmöjligheter inom den offentliga sektorn och underlättar arbetsbördan i anslutning till upphandlingar.

Värdet på upphandlingar som annonserats via Hilma uppgår till cirka 35 miljarder euro. Behovet att förnya tjänsten påtalades speciellt av leverantörer som deltar i offentliga anbudsförfaranden och som inte betjänades av upphandlingsannonserna på förväntat sätt. Det behövdes en reform av Hilma också på grund av att det kommer att ske ändringar i utlysningen av offentliga upphandlingar de närmaste åren.

”Hilmas tidigare version var helt enkelt föråldrad. Den var bland annat svår att använda med mobila enheter”, säger Timo Rantanen som är utvecklingschef för elektronisk upphandling.

Den nya tjänsten betjänar anbudsgivarna med en sökfunktion och bevakad sökning. Man kan prenumerera på aviseringar om intressanta upphandlingar och markera annonser som favoriter för att bli informerad om eventuella ändringar i dem.

Även det administrativa arbetet minskade för dem som upprättar upphandlingsannonser, eftersom Hilma har ett bättre stöd för både upphandlande enheter och mer sporadiska användare. Formulärassistenten hjälper att hitta rätt formulär och mängden felaktiga val minskar.

Upphandlingsannonserna i den nya versionen motsvarar upphandlingsannonserna i EU, och därför är det möjligt att tillämpa informationen i statistik och analyser bättre än tidigare. Annonsens struktur underlättar användarens arbete, eftersom det är möjligt att kopiera en tidigare annons som en bas för den nya. Ett kontinuum uppstår av till exempel en förhandsannons, en upphandlingsannons och en annons som lagts in i efterskott.

Utvecklingen av Hilma fortsätter

Riktlinjer för omstruktureringen var mer transparens, fokus på användaren och kontinuerlig utveckling. Utvecklingsarbetet skedde med full insyn och alla som ville hade möjlighet att delta i presentationer av utvecklingsarbetet och lämna synpunkter på det.

”Innan vi körde igång med reformen intervjuade vi hundratals användare och bad dem lämna utvecklingsidéer. I framtiden kommer vi att ordna evenemang för fokusgrupper, lyssna på användarfeedback och satsa på utvecklingen av de funktioner som är viktiga för användarna”, säger Tiina Luoma som är servicechef för reformen av Hilma.

Den nya versionen av Hankintailmoitukset.fi förvaltas av Hansel, och i översynen deltar Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och många andra aktörer.