Bättre upphandlingseffekt genom samarbete

Volymen av offentlig upphandling i Finland är uppskattningsvis 35 miljarder euro per år. Eftersom det handlar om ett betydande belopp, ses offentlig upphandling som ett sätt att stärka hållbarheten i den offentliga ekonomin och främja samhällsmål som

 • hållbar utveckling
 • innovation
 • klimatmål
 • sociala aspekter
 • kompetensutveckling
 • bästa praxis
 • miljöaspekter
 • social sysselsättning
 • inhemska livsmedel
 • teknikens utveckling
 • livscykelekonomi
 • kvalitet
 • hållbarhet och ansvar
 • tvåspråkighet.

I september 2019 inrättade Finansministeriet tillsammans med Finlands Kommunförbund åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling. Kärnan i programmet utgörs av samarbetsforumet Upphandlingar, med sektorsövergripande representation från offentliga organisationers strategiska ledning. Samarbetsforumet ska utarbeta en gemensam strategi för offentlig upphandling för hela landet. Strategin ska publiceras hösten 2020. Programmets mandattid går ut vid utgången av 2023.

De övergripande målen för åtgärdsprogrammet är att

 • bättre utnyttja upphandlingsledning som ett strategiskt verktyg för att uppnå organisationers mål
 • öka samarbetet mellan statsförvaltningen, kommunsektorn och andra upphandlare för att sprida kunskaper och ställa gemensamma mål
 • öka samarbetet mellan ministerierna för att förebygga silofiering vid offentlig upphandling och uppnå optimal samordning av förvaltningsområdenas åtgärder.

Hansel är aktivt med i åtgärdsprogrammet genom representation i styrgruppen, kärngruppen och beredningsgruppen. Framöver kommer Hansel att genom sina tjänster bidra till genomförandet av den nationella strategin för upphandling och uppnåendet av programmets mål.