Keino arbetar för hållbarhet

Det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling Keino fortsatte verksamheten 2019. Kompetenscentret bistår och handleder upphandlande enheter med att genomföra och utveckla hållbar och innovativ offentlig upphandling. Hansel och KL-Kuntahankinnat hör till nätverkets grundare. Nätverket arbetade aktivt hela året.

Hansel är med i nätverket tillsammans med Motiva, Business Finland, Kommunförbundet, Sitra, Finlands miljöcentral och VTT. Hansel bidrar med processexpertis inom upphandling och med praktisk kompetens inom utveckling av upphandling samt hållbar och innovativ upphandling. I kompetenscentrets verksamhet deltog under 2019 experter från hela Hansel – från jurister och utvecklingschefer till konsulter och analytiker.

Keino-akademin

Kompetenscentret Keino arbetar för att öka kompetensen om hållbar och innovativ upphandling inom den upphandlande sektorn. För att främja detta syfte inrättade man den så kallade Keino-akademin. Akademin ger coachning till upphandlande enheter så att de kan styra sina upphandlingar enligt mål för innovation och hållbarhet som omfattar hela organisationen. Föregångare i det populära coachningsprogrammet är 27 utvalda offentliga organisationer. Under programmet bearbetar deltagarna sina respektive fokusområden med stöd av Keino-nätverket och kollegialt lärande.

Hansel har deltagit i akademin speciellt genom att ge handledning i strategiskt ledarskap och innovativ upphandling.

Upphandlingslotsen

I samband med Keino-akademin utförs pilottest med Upphandlingslotsen som är ett verktyg framtaget av Hansel. Upphandlingslotsen stödjer och styr den upphandlande enhetens operativa upphandlingsverksamhet så att den är förenlig med organisationens strategi. Med hjälp av Upphandlingslotsen kan organisationer dra upp riktlinjer för upphandling i enlighet med sin strategi och ställa upphandlingskategorierna i prioritetsordning. Användarna arbetar utifrån scenarier för att identifiera och fastställa ansvaren och tidsramen för de interventioner som är de mest effektiva med tanke på organisationens strategi.

Utvecklargrupper och internationellt samarbete

Under 2019 samlade Keino grupper av upphandlande enheter som tampas med liknande utmaningar inom hållbar och innovativ upphandling. Hansel fungerade som facilitator i utvecklargrupperna inom teman som socialt hållbar upphandling, upphandling inom social- och hälsovården samt hållbar och smidig modern mötes- och eventhantering. Utvecklargrupperna har visat sig vara populära forum för informationsspridning och kollegialt lärande.

Det internationella samarbetet genom Keino var mångsidigt under året. Genom benchmarking av internationella föregångare förmedlas bästa praxis till den offentliga förvaltningen i Finland. Hansels experter har också deltagit i kompetensökningen i regionerna genom att stödja Keino-förändringsagenternas spridning av information runt om i Finland.

Hansel ser fram emot att kompetenscentret fortsätter arbeta aktivt, mångsidigt och effektivt även 2020.

Mer information (på finska) finns på hankintakeino.fi.